Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Personlig assistance ved efter- og videreuddannelse

Der er mulighed for at bevilge praktisk hjælp eller særlig personlig støtte med ordningen om personlig assistance, hvis en person møder barrierer under efter- og videreuddannelse grundet et handicap.

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen?

Den personlige assistent yder praktisk bistand eller særlig personlig støtte ved de opgaver, hvor personen møder barrierer i uddannelsen grundet sit handicap. En personlig assistent kan fx hjælpe med sekretærbistand, støtte til strukturering, planlægning mv.

Den personlige assistent kan også fungere tolk, hvis der er behov for tegnsprogs- eller skrivetolk.

Personlige assistance skal sikre, at erhvervsaktive med et handicap får samme muligheder for efter- og videreuddannelse som personer uden handicap.

Der kan ydes støtte til personer, som:

  • er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv
  • deltager i enten jobrettet uddannelse, eller vejledning og opkvalificering (jf. beskæftigelsesindsatsloven)
  • deltager i uddannelse med bevarelse af dagpengeretten (jf. § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.)
  • i forbindelse med ansættelse får tilskud til opkvalificering (jf. kompensationsloven eller beskæftigelsesindsatsloven)

Omfang

Der kan som udgangspunkt bevilges personlig assistance i op til 20 timer pr. uge, hvis borgeren har behov for hjælp til opgaver, der er nødvendige for at kunne udføre sin uddannelse. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud i op til fuld tid, ligesom der i forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold kan ydes tilskud op til fuld tid.

Antallet af personlige assistancetimer bevilges altid efter en vurdering af behovet i det enkelte tilfælde. Tilskud kan gives til både undervisningstimer og forberedelse.

Muligheden for støtte gælder, uanset om personen i forvejen får personlig assistance under udførelsen af sit daglige job. Ordningen kan også kombineres med de øvrige muligheder for støtte.

Der skal også i disse tilfælde være tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Det er desuden en betingelse, i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse, at personen ikke har ret til personlig assistance eller specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse.

Deltagelse i efteruddannelse eller opkvalificering skal derudover være et naturligt led i arbejdet. For lønmodtagere er det en betingelse, at kursusaktiviteten, som et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden.

Hvordan søges bevillingen?

  • Gennem kontakt til personens sagsbehandler eller en nøgleperson på handicapområdet i det lokale jobcenter for at høre om muligheden for personlig assistance til at kunne udføre en efter- eller videreuddannelse
  • Der skal søges til en bestemt uddannelse og for en bestemt periode

Eksempler på bevilling af personlig assistance til efter- og videreuddannelse

Henrik er blind og har sin egen virksomhed. Han deltager i fritiden i et avanceret IT-kursus og har fået bevilget personlig assistance i 20 timer pr. uge til at læse op fra skærm og skriftligt uddannelsesmateriale samt til at assistere ved både teoretisk undervisning og hjemmeopgaver. Assistancen gives som supplement til de tekniske hjælpemidler, han i forvejen har i sit arbejde.
Marie er uddannet lærer og døv. Hun er ledig og modtager kontanthjælp som jobparat. Sagsbehandleren ønsker at afklare Maries beskæftigelsesmuligheder igennem et vejlednings- og opkvalificeringsforløb (jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats). Der bevilges tegnsprogstolk i 15 timer om ugen.
Back to top