Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Personlig assistance i det daglige arbejde

Der er mulighed for at bevilge hjælp eller særlig personlig støtte til personer med handicap gennem ordningen om personlig assistance. Støtten kan tildeles, hvis de møder barrierer i deres arbejdsopgaver grundet et handicap. Ordningen kan også kombineres med øvrige støttemuligheder.

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen?

En personlig assistent kan hjælpe borgeren med et handicap med både praktiske og strukturelle opgaver. En personlig assistent kan fx hjælpe med specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand, korrekturlæsning eller særlig støtte og hjælp til at skabe struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.

Den personlige assistent kan også fungere som tolk, hvis der er behov for tegnsprogs- eller skrivetolk.

Der kan ydes støtte til personer, som:

  • søger ansættelse eller er ansat i ordinære job, fleksjob eller i løntilskud (jf. kompensationsloven eller beskæftigelsesloven)
  • deltager i virksomhedspraktik (jf. beskæftigelsesloven)
  • søger ansættelse eller er ansat i seniorjob (jf. lov om seniorjob)
  • er selvstændige eller påtænker at etablere selvstændig virksomhed

Omfang

Ved en 37 timers ansættelse kan der som udgangspunkt bevilges personlig assistance i op til maksimalt 20 timer om ugen, hvis der er behov for hjælp til opgaver, der er nødvendige for, at den ansatte kan varetage sit job. Dette kræver dog, at den ansattes kompetencer matcher personens opgaver i jobbet, så handicap og job er foreneligt.

Timetallet nedsættes forholdsmæssigt ved færre arbejdstimer. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance til mere end fuld normal arbejdstid. Der skal desuden ske forholdsmæssig nedsættelse af timerne til personlig assistance, hvis borgeren arbejder mere end 37 timer.

I tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende handicap, kan der tildeles assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved 37 timers ansættelse, hvis der er behov for hjælp i et job, der matcher den ansattes kompetencer.

Hvis personen arbejder under 37 timer om ugen, kan borgeren forholdsmæssigt få op til 20 timers personlig assistance.

Ansættelse, rekvirering og tilskud

En personlige assistent kan fx være en eller flere kollegaer, som allerede er ansat på arbejdspladsen. Det er også muligt at få bevilget en assistent, der ansættes i virksomheden, rekvirere en assistent hos et vikarbureau eller rekvirere en skrive- eller tegnsprogstolk, hvis der er behov for tegnsprogstolkning. Arbejdsgiver kan efter anmodning få bevilget tilskud til den personlige assistents løn fra jobcenteret i den lokale bopælskommune, hvis dette vurderes muligt at bevilge.

Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig assistance i det konkrete ansættelsesforhold.

Kriteriet om, at en person skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der både er varig og betydelig, er ikke i sig selv nok til, at der kan bevilges assistance. Der skal – i det konkrete ansættelsesforhold – også være identificeret et behov for personlig assistance.

Afgørende for, om der kan ydes støtte til personlig assistance, er, dels om dette kan medvirke til, at en person med handicap ikke mister sit arbejde, dels at gøre det muligt for en person med handicap at få beskæftigelse eller at etablere egen virksomhed.

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Kommunen skal her vurdere, i hvor høj grad borgeren kan deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde. Personen med handicap selv skal kunne udføre det væsentligste indhold i arbejdet.

Hvordan søges bevillingen?

  • Gennem kontakt til personens sagsbehandler eller en nøgleperson på handicapområdet i det lokale jobcenter for at høre om muligheden for personlig assistance. Landets nøglepersoner fremgår her.
  • Der kan søges om at få bevilget personlig assistance, når der er et konkret job eller jobtilbud at tage udgangspunkt i
  • Det kan være nødvendigt at dokumentere handicappet, men dette kræver borgerens samtykke. Jobcenteret kan vælge at udbede sig oplysninger, som kommunen skal bruge til at oplyse ansøgningen om personlig assistance. Personen selv – og den virksomhed, hvori personen er ansat – har også pligt til at give de nødvendige oplysninger til brug for jobcenterets behandling af ansøgningen om personlig assistance. Det anbefales, at der afholdes et møde mellem borger, jobcenter og arbejdsgiver for at vurdere udfordringerne og mulighederne for personlig assistance i det konkrete ansættelsesforhold

Eksempler på, hvordan en personlig assistent kan yde støtte i jobbet

Per er pædagog og ordblind. Han får personlig assistance til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon i forbindelse med den skriftlige del af arbejdet. Den personlige assistent er en kollega, som også er ansat som pædagog.
Marcus er tømrer med speciale i at lægge tag. Efter en whiplashlæsion har han nedsat kraft i venstre arm og snurren i fingrene. En personlig assistent hjælper 10 timer om ugen med at bære værktøj og materialer op på taget, og på den måde kan Marcus fortsat klare jobbet.
Back to top