Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Fortrinsadgang

Der kan tildeles fortrinsadgang, hvis borgere har vanskeligt ved at opnå ansættelse grundet et handicap. Ordningen har til formål at styrke beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap.

Hvad indebærer ordningen?

Ordningen indebærer, at ansøgere med et handicap, kan søge offentligt opslåede stillinger med fortrinsadgang. Dette gælder også elevpladser, taxibevillinger, kiosker og stadepladser.

Hovedreglen er, at ansøgere, der benytter fortrinsadgangen, har ret til at komme til en ansættelsessamtale. Dette er under forudsætning af, at ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling, når personen med handicap søger en stilling på egen hånd, dvs. uden om jobcenteret. Hvis personen med handicap søger via jobcenteret, så vurderer det lokale jobcenter, om personen med handicap kan bestride den ledige stilling.

Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet. Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren, der har søgt stillingen med fortrinsadgang, skal arbejdsgiveren give jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat. Arbejdsgiver skal derudover vente med at besætte stillingen, til der er gennemført en dialog med jobcentret, hvor der forhandles om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne ansættes i stillingen.

Der kan tildeles fortrinsadgang til personer, som:

  • er arbejdsparat, men finder det vanskeligt at opnå ansættelse grundet et handicap
  • er i job, men finder det vanskeligt at skrifte job grundet et handicap

I praksis lægges personens egen vurdering af handicappet til grund. Det er forudsat, at arbejdspladsen ikke indhenter helbredsoplysninger, herunder dokumentation, for handicappet, eftersom der ikke er hjemmel i kompensationsloven til, at arbejdsgiver kan indhente dokumentation for handicap i forbindelse med ansøgning med fortrinsadgang.

Et selvvurderet handicap kan adskille sig fra kompensationslovens handicapbegreb . Det afgørende i forhold til fortrinsadgang er dermed, om den pågældende ansøger er af den opfattelse, at vedkommende har en funktionsnedsættelse, som medfører en barriere i den pågældende stilling.

Hvordan søges tildelingen?

  • Man kan enten inddrage jobcenteret eller vælge at søge en stilling med fortrinsadgang uden om jobcenteret
  • Hvis jobcentret inddrages, vurderer de, om ansøgeren kan benytte fortrinsadgangen, ud fra et skøn om ansøger vil kunne bestride den specifikke stilling og dermed har krav på en ansættelsessamtale
  • Hvis en person søger med fortrinsadgang til en stilling i jobcentret i ansøgers bopælskommune, skal jobcentret i nabokommunen behandle ansøgningen
  • Vælger man at søge en stilling med fortrinsadgang uden at inddrage jobcenteret, har man krav på ansættelsessamtale, hvis de formelle uddannelseskrav nævnt i jobopslaget er opfyldt

Eksempler på brug af ordningen om fortrinsadgang

Claus er kørestolsbruger på grund af et medfødt handicap. Han er uddannet skolelærer, men har haft svært ved at blive inviteret til ansættelsessamtaler. Ved hjælp af fortrinsadgang kommer han til samtale og bliver ansat i en nyoprettet stilling som lærer.
Katarina er ingeniør, men bliver fyret på grund af nedskæringer i firmaet. Hun har epilepsi og er bekymret for, at det forhindrer hende i at få nyt job. Katarina søger med fortrin et job som ingeniør i en teknisk forvaltning. Da en anden ansøger er bedre kvalificeret, får Katarina ikke jobbet, men ansættes i stedet i job med løntilskud samme sted.
Back to top